رباط زرنوخ
( شهر : تربت حيدريه )

بنای تاریخی موسوم به رباط زرنوخ در 30 کیلومتری جاده تربت حیدریه به فیض آباد و در بخش مه ولات شمالی قرار دارد . این رباط از نوع سرپوشیده و دارای تزئینات آجری متعددی است به نحوی که پوشش سقف گنبدی بنا هر کدام آراسته به یک نوع آجر چینی است . در بخش میانی رباط، نورگیر پوشش سقف نور فضای داخلی این قسمت را تأمین می نماید ، علاوه بر آن بارانداز نیز در این قسمت واقع است . فضای داخلی رباط زرنوخ فاقد اتاق محل استراحت کاروانیان بوده و تنها پیرامون بخش مرکزی ایوانچه هایی دیده می شود که اطراقگاه مسافران به شمار می آمد.
بنابر ویژگیهای معماری قدمت این رباط به دوره صفویه می رسد.