مدرسه‌ جهانگيرخان‌
( شهر : قم )

مدرسه‌ جهانگیرخان‌ در جانب‌ شرقی‌ شهر قم‌ قرار دارد و از مدارس‌ دوره‌ صفوی‌ قم‌است‌ که‌ در دوره‌ ناصری‌ تعمیر گردیده‌ و پس‌ از آن‌ به‌ نام‌ مدرسه‌ ناصری‌ معروف‌ شده‌ است‌. این‌ مدرسه‌ در عین‌کوچکی‌ از مدارس‌ معروف‌ قدیمی‌ قم‌ بود و اکثر فضلای‌ سابق‌ قم‌ از تربیت‌ یافتگان‌ این‌ مدرسه‌ بودند. این‌مدرسه‌ یکبار هم‌ در دوره‌ فتحعلی‌ شاه‌ تعمیر گردید و آخرین‌ بار در سال‌ ۱۳۷۳ در زمان‌ حضرت‌ آیت‌ اللهبروجردی‌ تعمیر گردید. گفته‌ می‌شود که‌ مدرسه‌ جهانگیرخان‌ از نظر معماری‌ با نقشه‌ چند ضلعی‌ و سردری‌ زیبااز مدارس‌ منحصربفرد ایران‌ بشمار می‌آید .