برج‌ كاشانه‌ بسطام‌
( شهر : شاهرود )

این‌ برج‌ در جنوب‌ شرقی‌ مسجد جامع‌ بسطام‌ از توابع‌ شاهرود قرار دارد. ارتفاع‌ این‌برج‌ از داخل‌ ۲۴ متر و از بیرون‌ ۲۰ متر است‌. پلان‌ خارجی‌ آن‌ کثیرالاضلاع‌ منتظم‌ سی‌ ضلعی‌ است‌. در ضلع‌جنوب‌ غربی‌ این‌ برج‌ کلمه‌ "الرحمن‌ الرحیم‌" با خط‌ ثلث‌ بسیار زیبایی‌ نوشته‌ شده‌ است‌. برخی‌ از خاور شناسان‌از جمله‌ گدار بر این‌ عقیده‌اند که‌ این‌ بنا از آثار غازان‌ خان‌ مغول‌ است‌ و اسم‌ اصلی‌ آن‌ غازانه‌ بوده‌ که‌ به‌ مرور زمان‌(بدون‌ توجه‌ به‌ اصل‌ آن‌) به‌ کاشانه‌ تبدیل‌ شده‌ است‌.