بناي تاريخي چلپي اوغلي
( شهر : سلطانيه )

این‌ بنای‌ دو طبقه‌ در پانصد متری‌ جنوب‌ غربی‌ سلطانیه‌، بر سر راه‌ سلطانیه‌،خدابنده‌ قرار دارد. باستان‌شناسان‌ و محققان‌، این‌ مجموعه‌ را به‌ سلطان‌ چلبی‌ نسبت‌ داده‌اند. این‌ مجموعه‌ از دوبخش‌ خانقاه‌ و مقبره‌ تشکیل‌ شده‌ است‌. خانقاه‌ شامل‌ صحن‌ مرکزی‌ است‌ که‌ در اضلاع‌ غربی‌ و شرقی‌ آن‌،حجره‌ها جای‌ گرفته‌اند. مصالح‌ اصلی‌ بنا را لاشه‌ سنگ‌ و ساروج‌ تشکیل‌ می‌دهد. سقف‌ حجره‌ها و زاویه‌ها،گنبدی‌ شکل‌ است‌. با توجه‌ به‌ کتیبه‌ حک‌ شده‌ در ایوان‌ جنوبی‌ این‌ بنا بین‌ سال‌های‌ 657 و 683 ه . ق‌ ساخته‌شده‌ و وقف‌ خانقاه‌ شمسیه‌ شده‌ است‌.
قسمت‌ دوم‌ این‌ مجموعه‌، بقعه‌ هشت‌ ضلعی‌ است‌. فرم‌ آجرچینی‌ در طاقنماهای‌ هشت‌ گانه‌ آن‌ متفاوت‌است‌. پس‌ از طاقنماها، ادامه‌ کار با آجر چینی‌ ساده‌ انجام‌ گرفته‌ و در حد فاصل‌ جرزهای‌ هشت‌ گانه‌، طاقنماهای‌زیبایی‌ اجرا شده‌ است‌. در بالای‌ این‌ جرزها، گنبد آجری‌ با ساقه‌ نسبتاً بلند خود استوار شده‌ است‌. آرامگاه‌ سلطان‌چلبی‌ از نظر جای‌گیری‌ گورها در آن‌ جالب‌ توجه‌ است‌، به‌ گونه‌ای‌ که‌ سلطان‌ در وسط‌ و مریدان‌ وی‌ با توجه‌ به‌درجه‌ و مراتب‌ شان‌، در گرداگرد او دفن‌ شده‌اند.