مسجد جامع اروميه
( شهر : اروميه )

این‌ مسجد که‌ در وسط‌ بازار قدیمی‌ شهر ارومیه‌ قرار دارد، بارها مورد مرمت‌ قرار گرفته‌ وشامل‌ آثاری‌ از دوره‌های‌ مختلف‌ است‌: شبستان‌ گنبددار قدیمی‌ آن‌ به‌ احتمال‌ قریب‌ به‌ یقین‌ به‌ دوره‌ سلجوقیان‌(قرن‌ ششم‌ به‌ بعد) تعلق‌ دارد. محراب‌ داخل‌ شبستان‌ گنبددار که‌ گچبری‌ نفیسی‌ دارد، در تاریخ‌ 676 ه . ق‌ در زمان‌حکومت‌ ایلخانیان‌ ساخته‌ شده‌ است‌. چهل‌ ستون‌ قدیمی‌ متصل‌ به‌ شبستان‌ گنبددار که‌ در خاکبرداری‌ از کف‌ آن‌مقداری‌ اشیاء شکسته‌ متعلق‌ به‌ دوره‌ ایلخانیان‌ بدست‌ آمده‌ است‌. این‌ چهل‌ ستون‌ چندین‌ بار مرمت‌ شده‌ است‌.حجره‌های‌ قدیم‌ اطراف‌ صحن‌ مسجد که‌ به‌ اوایل‌ زندیه‌ مربوط‌ است‌ و سنگ‌ نوشته‌ آن‌ نیز زمان‌ احداث‌ آنراتاریخ‌ 1184 ه . ق‌ نشان‌ می‌دهد. قسمت‌های‌ نوساز اطراف‌ صحن‌ که‌ در دهه‌های‌ اخیر صورت‌ گرفته‌ است‌.کتیبه‌های‌ کوفی‌ دور گنبد و گچبری‌ محراب‌ از مهم‌ترین‌ عوامل‌ تزئینی‌ مسجد است‌.