حمام قصلان
( شهر : قروه )

در روستای‌ "قصلان‌" قروه‌ یک‌ حمام‌ قدیمی‌ از دوران‌ قاجار به‌ جا مانده‌ است‌. سبک ‌معماری‌ درون‌ حمام‌، کاشی‌کاری‌ها و قسمت‌های‌ مختلف‌ آن‌ قابل‌ توجه‌ است‌. موقعیت‌ استقرار این‌ حمام‌ باتوجه‌ به‌ امام‌ زاده‌ و چشمه‌ آب‌ معدنی‌ "باباگرگر" دارای‌ اهمیت‌ خاص‌ جهانگردی‌ است‌.