قلعه‌ زار خضرخان‌
( شهر : اهرم )

این‌ قلعه‌ در شمال‌ منطقه‌ اهرم‌ واقع‌ شده‌ و به‌ زارخضرخان‌ تنگستانی‌ منسوب‌ است‌ ودر حال‌ حاضر نیز اعقاب‌ و فرزندان‌ او در آن‌ سکونت‌ دارند. قلعه‌ مشتمل‌ بر چهار برج‌ و بارو و قلعه‌ میانی‌ است‌و همچنین‌ دارای‌ تاسیسات‌ خصوصی‌ برای‌ ساکنین‌ قلعه‌ می‌باشد.