پل بند امير
( شهر : مرودشت )

در جنوب‌ شرقی‌ جلگه‌ مرودشت‌ روی‌ رودکر، بندی‌ محکم‌ احداث‌ شده‌ که‌ پل‌ آن‌ بنام‌«بند امیر» معروف‌ است‌. این‌ پل‌ به‌ آثار دوره‌ عضدالدوله‌ دیلمی‌ تعلق‌ دارد و از مهم‌ترین‌ بناهای‌ قرون‌ اولیه‌اسلامی‌ است‌.