مدرسه گنجعلي خان
( شهر : كرمان )

این‌ بنا در میدان‌ گنجعلی‌خان‌ کرمان‌ واقع‌ شده‌ و روزگاری‌ مدرسه‌ای‌ پر رونق‌ بود که‌بعدها به‌ کاروانسرا تبدیل‌ گردید. بر کاشی‌های‌ کتیبه‌ سردر آن‌ تاریخ‌ 1007 ه . ق‌ مطابق‌ با 1598 م‌ نقش‌ بسته‌ ومعمار آن‌ محمد سلطانی‌ یزدی‌ بوده‌ است‌. حجره‌های‌ متعدد آن‌ در دو طبقه‌ با شیوه‌ معماری‌ زیبایی‌ طراحی‌شده‌اند. این‌ بنای‌ تاریخی‌ در حال‌ حاضر محل‌ سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ کرمان‌ و دفتر مطالعات‌ فنی‌ جهاددانشگاهی‌ است‌. نمای‌ داخلی‌ و خارجی‌ این‌ مدرسه‌، کاشی‌ کاری‌ معرق‌ دارد که‌ از عصر صفوی‌ به‌ یادگار مانده‌است‌ .