عمارت‌ سالار محتشم‌
( شهر : خمين )

این‌ بنا در شهر خمین‌ واقع‌ شده‌ و از نظر معماری‌ و تزئینات‌ واجد ارزش‌ تاریخی‌و جهانگردی‌ است‌. سبک‌ معماری‌ فضای‌ داخلی‌، نوع‌ مصالح‌ و ساخت‌ کالبدی‌ آن‌ را به‌ صورت‌ یک‌ پدیده‌معماری‌ بی‌نظیر تبدیل‌ کرده‌ است‌. دیوارهای‌ بلند و سر در آن‌ بسیار شکوهمند است‌. سبک‌ معماری‌ آن‌ دو خانه‌چه‌ به‌ لحاظ‌ تزئینات‌ و چه‌ به‌ لحاظ‌ نقشه‌ و نحوه‌ قرارگیری‌ آن‌ در محوطه‌، نشان‌ می‌دهد که‌ این‌ بنا نیز به‌ اواخر دوره‌ قاجاریه‌ تعلق‌ دارد.