سراي مشير
( شهر : شيراز )

کاروانسرای‌ مشیر یا گلشن‌ در نزدیکی‌ بازار وکیل‌ قرار دارد که‌ از یادگارهای‌ مرحوم‌ میرزاابوالحسن‌مشیر الملک‌ است‌. سرای‌ مشیر در سال‌ 1348 تحت‌ تعمیر و مرمت‌ قرار گرفت‌ و اتاق‌های‌ آن‌ برای‌ نمایش‌هنرهای‌ دستی‌ و محلی‌ فارس‌ اختصاص‌ یافت‌ و به‌ «سرای‌ هنر» معروف‌ شد.