پل قشلاق
( شهر : سنندج )

پل‌ قشلاق‌ بر روی‌ رودخانه‌ قشلاق‌ در 3 کیلومتری‌ سنندج‌ احداث‌ شده‌ و از بناهای‌ دوره‌صفویه‌ است‌. این‌ پل‌ تماماً با آجر ساخته‌ شده‌ و ملاط‌ آن‌ ساروج‌ است‌. پل‌ از دو دهانه‌ بزرگ‌ و چهار چشمه‌کوچک‌ تشکیل‌ شده‌ است‌. عرض‌ پل‌ 80/5 متر و طول‌ آن‌ در حدود 90 متر است‌. در دو طرف‌ پایه‌های‌ پل‌موج‌گیرهایی‌ از نوع‌ مثلثی‌ و مدور تعبیه‌ شده‌ است‌. دو کتیبه‌ قدیمی‌ قاجاری‌ در بدنه‌ پل‌ وجود دارد که‌ تاریخ‌احداث‌ (1148 ه.ق‌) و دومی‌ تاریخ‌ تعمیر پل‌ (1334 ه.ق‌) را نشان‌ می‌دهند.