سنگ نوشته قرن ششم
( شهر : خرم آباد )

در جنوب‌ شرقی‌ راه‌ خرم‌آباد به‌ خوزستان‌ و در شمال‌ خرابه‌های‌ «شاپورخواست‌»، سنگ‌ نوشته‌ای‌ به‌ شکل‌ مکعب‌ مستطیل‌ منسوب‌ به‌ قرن‌ ششم‌ هجری‌ قمری‌ پا برجا مانده‌ است‌.روی‌ سطح‌ جنوب‌ شرقی‌ 5 سطر، بر سطح‌ جنوب‌ غربی‌ 6 سطر و بر سطح‌ شمال‌ غربی‌ 4 سطر و بر آخرین‌ وجه‌نیز 4 سطر با خط‌ نیم‌ کوفی‌ و نسخ‌، به‌ طور برجسته‌ حجاری‌ شده‌ است‌.
این‌ سنگ‌ نوشته‌ به‌ یکی‌ از امرای‌«سلطان‌ محمود بن‌ محمد بن‌ ملکشاه‌ سلجوقی‌» به‌ نام‌ «ابوسعید برسق‌ کبیر» مربوط‌ است‌ و در سال‌ 513 هجری‌قمری‌ نقر شده‌ است‌. موضوع‌ این‌ کتیبه‌ دو فرمان‌ «منع‌ مردم‌ از پوشیدن‌ لباس‌ ابریشمی‌» و «اجازه‌ علف‌ چرانی‌ به‌دامداران‌» است‌.