پل شيخ
( شهر : سنندج )

پل‌ شیخ‌ بر روی‌ رودخانه‌ قشلاق‌ در 8 کیلومتری‌ شمال‌ سنندج‌ احداث‌ شده‌ و از آثار دوره‌صفوی‌ است‌. طول‌ پل‌ 5/53 متر و عرض‌ آن‌ 3/5 متر است‌. پل‌ 6 دهانه‌ دارد که‌ سه‌ دهانه‌ آن‌ دارای‌ طاق‌ جناغی‌و سه‌ دهانه‌ دیگر دارای‌ طاق‌های‌ قوسی‌ است‌.