برج علاءالدين
( شهر : ورامين )

این‌ برج‌ با 17 متر ارتفاع‌ در شمال‌ مسجد جامع‌ ورامین‌ قراردارد و در سال‌ 680 ه.ق ‌ساخته‌ شده‌ است‌. سبک‌ ساختمان‌ برج‌،ترکیبی‌ از معماری‌مغولی‌ و دوره‌ آق‌قویونلو و قره‌قویونلو است‌ .