مناره شمس تبريزي
( شهر : خوي )

این‌ مناره‌ در میان‌ باغ‌ مشجری‌ در جوار عمارت‌ مسکونی‌ شمس‌ الملوک‌ دنبلی‌ درشمال‌ شرقی‌ شهر خوی‌ و در محله‌ای‌ به‌ همین‌ نام‌ قرار دارد. مناره‌ یادبود کسی‌ است‌ که‌ گویا توانسته‌ بود در یک‌روز به‌ تعداد شاخ‌های‌ سطح‌ خارجی‌ مناره‌ قوچ‌ کوهی‌ شکار کند. برخی‌ از مورخین‌ معتقدند که‌ این‌ مناره‌ را امیرشمس‌ الملوک‌ دنبلی‌ یکی‌ از مشاهیر سلسله‌ دنبلی‌ ساخته‌ است‌. برخی‌ دیگر آنرا کاخ‌ زمستانی‌ شاه‌ اسماعیل‌صفوی‌ می‌دانند و اعتقاد دارند که‌ تزئینات‌ مناره‌ حاصل‌ شکار یک‌ روز شاه‌ اسماعیل‌ است .