قلعه‌ بلده‌
( شهر : نور )

قلعه‌ بلده‌ مازندران‌ بیش‌ از دیگر قلعه‌های‌ استان‌ مشهور است‌ و تا اوایل‌ دوره‌ صفوی‌ دایر بوده‌ و مرکز یکی‌ از مهّم‌ترین‌ قدرت‌های‌ محلی‌ آن‌ روز بشمار می‌رفت‌. این‌ قلعه‌ در بالای‌ کوهی‌ مشرف‌ بر بخش‌ بلده‌نور واقع‌ شده‌ و عظمت‌ آن‌ از قسمت‌های‌ باقیمانده‌ آن‌ بخوبی‌ مشهود است‌. قلعه‌ بلده‌ پس‌ از انقراض‌ سلسله‌پادوسپانی‌ به‌ دست‌ صفویان‌ و تسلط‌ این‌ خاندان‌ بر منطقه‌ نور و کجور فعلی‌ همانند سایر قلاع‌ طبرستان‌ خراب‌و ویران‌ شد و در صورت‌ مرمت‌ می‌تواند به‌ یکی‌ از جاذبه‌های‌ بی‌ نظیر جهانگردی‌ تبدیل‌ شود.