انتخاب استان
  اذربايجان شرقي 
  تهران 
  زنجان 
  كردستان 
  لرستان 
  اذربايجان غربي 
  چهارمحال وبختياري 
  سمنان 
  كرمان 
  مازندران 
  اردبيل 
  خراسان جنوبي 
  سيستان وبلوچستان 
  كرمانشاه 
  مركزي 
  اصفهان 
  خراسان رضوي 
  فارس 
  كهگيلويه وبويراحمد 
  هرمزگان 
  ايلام 
  خراسان شمالي 
  قزوين 
  گلستان 
  همدان 
  بوشهر 
  خوزستان 
  قم 
  گيلان 
  يزد 

شماره تلفن شهرداری شهرهای استان فارس

آباده : ٣٣٣٢٠١٠ 
آباده طشك : ۵٧٢٣۵۴۵ 
اردكان فارس : ٧٢٢٣١٣٣ 
ارسنجان : ٧۶٢٢١٣۴ 
استهبان : ۴٢٢۵٠۵۴ 
اشكنان : ۵٧٢٢٧٠٧ 
افزر : ۴۴٣٣٠٩٠ 
اقليد : ۴٢٢٢٠١۴ 
اوز : ٣۶٢٢٠۵٠ 
اهل : ۵٧٧٢٧٠٠ 
ايج : ۴٢۶٢٠٢۵ 
ايزدخواست : ٢٢۶٣١٨٠ 
باب انار : ٣٢٢٢۵٢٠ 
بالاده : ٢٣۶۴١۴١ 
بنارويه : ٣٢۵٢٣۵۵ 
بوانات : ٣٢٢٣٢۵٢ 
بهمن : ٢٢۵٢٠١٠ 
بيرم : ۴٢٢٣١۵۵ 
بيضا ء( هرابال ) : ٧۶٢٢١٩۵ 
جنت شهر : ۶٣٢٢٩۶۴ 
جويم : ٣٢٢٣۴٠٠ 
جهرم : ٢٢٣۴۶٧۶ 
حاجي آباد : ٧٢٢٢٢۵۵ 
خاوران : ٣٣۵٢٢۵۴ 
خرامه : ۴۶٢۶١٠٢ 
خشت : ٢۶٢۵٢٠٠ 
خنج : ۴۵٢٣٩٠٩ 
خور : ٣٣٣١٩٣٣ 
داراب : ۶٢٣٢٩٠٠ 
داريان : ٢٧١٣٧۴٠ 
دبيران : ٧۶٢٢٧٢۶ 
رونيز : ٢۴۶٢٣٩۶٠ 
زاهدشهر : ٣۵٢٣٢٢٢ 
زرقان : ۴٢٢٢٢٩٣ 
سده : ۴۶٢٣٢۴٢ 
سروستان : ۵٢٢٣٧٣٨ 
سعادت شهر : ٧٢٢٢٢٢٢ 
سورمق : ٢٣۶۴٣٠٠ 
سيدان : ۴٢٢٢١٩۵ 
ششده : ٣٧٢٢٧٠٠ 
شهر پير :  
مهر : ۶۵٢٢٩۶٧ 
شيراز : ٢٢٢۶٨۵٨ 
صغاد : ٢٢٢٢٢٨٠ 
صفاشهر : ٣۵٢٢٢٠٨٧ 
علا مرودشت : ۶٧٢٢٣٢٢ 
فتح آباد(كارزين) : ۴٢٨٢٩۴۶ 
فراشبند : ۶۶٢٢۴١۵ 
فسا : ٢٢٢۵٩۶٩ 
فيروزآباد : ۶٢٢٢١٠٣ 
قادرآباد : ٣۶۵٢۴۵١ 
قايميه : ٢٢٢٢٢٢۵ 
قطب آباد : ٣٢۶٢۴۵۴ 
قير : ۴٢٢٢١٠٧ 
كازرون : ٢٢٢٩٨٨١ 
كامفيروز : ۶۶٢٣١٢٣ 
كره اي : ٣٨٢٣٣٣۶ 
كنارتخته : ٢۶۴٢٨٨٠ 
كوار : ۵۶٢٢٠٠۴ 
گراش : ٢٢٢۵۶٢٧ 
گله دار : ۶٢٢٣٠١٠ 
لار : ٣٣٣٩۴٩١ 
لامرد : ۵٢٢٢٨٧۴ 
لپويي : ۴۴۴٣۶٩١ 
مرودشت : ٢٢٢٣٠٩٩ 
مشكان : ۵۵٢٣۵٠٠ 
مصيري : ۴٣۶٢٧٧١ 
ميمند : ۶۴۴۶٢٨٨٩ 
نوبندگان : ٣٢٢٣٧٧٠ 
نودان : ٢٨٢۴١۴٣ 
نورآباد : ۴٢٣٠٧١۴ 
ني ريز : ۵٢٣۴۵۶٧ 
وراوي : ۵٣۴٣١٢٢