خراسان رضوي  ( مرکز استان : مشهد )
انابد
انابد
باجگيران
باجگيران
باخرز
باخرز
بايك
بايك
بجستان
بجستان
بردسكن
بردسكن
بزغان ( فيروزه )
بزغان ( فيروزه )
بيدخت
بيدخت
تايباد
تايباد
تربت جام
تربت جام
تربت حيدريه
تربت حيدريه
جغتاي
جغتاي
جنگل
جنگل
چاپشلو
چاپشلو
چکنه
چکنه
چناران
چناران
خرو
خرو
خليل آباد
خليل آباد
خواف
خواف
داورزن
داورزن
درگز
درگز
درود
درود
دولت آباد
دولت آباد
رباط سنگ
رباط سنگ
رشتخوار
رشتخوار
رضويه
رضويه
روداب
روداب
ريوش
ريوش
سبزوار
سبزوار
سرخس
سرخس
سفيد سنگ
سفيد سنگ
سلامي
سلامي
سلطان آباد
سلطان آباد
سنگان
سنگان
شانديز
شانديز
ششتمد
ششتمد
شهر زو
شهر زو
صالح آباد
صالح آباد
طرقبه
طرقبه
عشق آباد
عشق آباد
فرهادگرد
فرهادگرد
فريمان
فريمان
فيض آباد
فيض آباد
قاسم آباد
قاسم آباد
قدمگاه
قدمگاه
قلندرِآباد
قلندرِآباد
قوچان
قوچان
كاخك
كاخك
كاريز
كاريز
كاشمر
كاشمر
كدكن
كدكن
كلات
كلات
كندر
كندر
گناباد
گناباد
لطف آباد
لطف آباد
مزداوند
مزداوند
مشهد
مشهد
مشهد ريزه
مشهد ريزه
ملك آباد
ملك آباد
نشتيفان
نشتيفان
نصرآباد
نصرآباد
نقاب
نقاب
نوخندان
نوخندان
نيشابور
نيشابور
نيل شهر
نيل شهر
يونسي
يونسي