كردستان  ( مرکز استان : سنندج )
آرمرده
آرمرده
بابارشاني
بابارشاني
بانه
بانه
بوئين سفلي
بوئين سفلي
بيجار
بيجار
چناره
چناره
دزج
دزج
دلبران
دلبران
دهگلان
دهگلان
ديواندره
ديواندره
زرينه
زرينه
سروآباد
سروآباد
سريش آباد
سريش آباد
سقز
سقز
سنندج
سنندج
شويشه
شويشه
صاحب
صاحب
قروه
قروه
كامياران
كامياران
كاني سور
كاني سور
مريوان
مريوان
موچش
موچش
ياسوكند
ياسوكند