كاروانسراي‌ محمدآباد خُره‌ (خورهه‌)
( شهر : بويين زهرا )

این‌ کاروانسرا از بناهای‌ دوره‌ صفوی‌ است‌ که‌ در مسیر جاده‌ قزوین‌ -بوئین‌ زهرا واقع‌ شده‌ است‌. کاروانسرا طرح‌ پنج‌ ضلعی‌ و دو برج‌ مدور دارد. حیاط‌ کاروانسرا نیز نقشه‌ای‌مستطیل‌ دارد. بناهای‌ چهار جانب‌ کاروانسرا با پیروی‌ از اصل‌ قرینه‌ سازی‌ کامل‌ ساخته‌ شده‌اند، چنانکه‌ در میان‌هر یک‌ از جهت‌های‌ چهارگانه‌، قوس‌ بلندی‌ جای‌ گرفته‌ است‌ که‌ در سمت‌ جنوب‌ آن‌، سردر ورودی‌ و در سه‌سوی‌ دیگر آن‌ ایوانهایی‌ بزرگ‌ ساخته‌ شده‌ است‌. در هر طرف‌ ایوان‌ شمالی‌، پنج‌ طاقنما و در دو طرف‌ ایوان‌های‌نمای‌ غربی‌ و شرقی‌ نیز شش‌ طاقنما طراحی‌ و اجرا شده‌ است‌. این‌ بنا کلاً با آجر ساخته‌ شده‌ و تنها در نمای‌داخل‌ حیاط‌ و دالان‌ شمالی‌ سنگ‌ نیز بکار رفته‌ است‌.