پل عباسي
( شهر : لار )

این‌ پل‌ در عهد صفویه‌ در شرق‌ رودخانه‌ شور ساخته‌ شده‌ و احتمالاً هفت‌ ستون‌ داشته‌ که‌ بیشتر آنهاهنوز هم‌ باقی‌ مانده‌اند. این‌ پل‌ چندین‌ بار تعمیر اساسی‌ شده‌ است‌ .