قلعه‌ دزك
( شهر : شهركرد )

این‌ بنای‌ دو طبقه‌ در جنوب‌ شرقی‌ روستای‌ دزک‌ قرار دارد. طبقه‌ اول‌ آن‌ یک‌ هشتی‌ ورودی‌در وسط‌ دارد که‌ از طرفین‌ به‌ محوطه‌ بزرگ‌ قلعه‌ منتهی‌ می‌شود. در طرفین‌ هشتی‌ چهار ایوان‌ قرار دارد که‌ دو ایوان‌آن‌ رو به‌ شمال‌ و دو ایوان‌ دیگر رو به‌ جنوب‌ قرار گرفته‌ است‌ و شامل‌ چند اتاق‌ و انبار است‌. طبقه‌ دوم‌ که‌ ازایوان‌های‌ شمالی‌ طرفین‌ هشتی‌ به‌ آن‌ راه‌ می‌یابند.