پل آق قلا
( شهر : گرگان )

پل‌ آق‌ قلا در 18 کیلومتری‌ شمال‌ گرگان‌ در ابتدای‌ شهر آق‌ قلا بر روی‌ رودخانه‌ گرگان‌ روداحداث‌ شده‌ است‌. این‌ پل‌ با 74 متر طول‌ در هر دو طرف‌ جان‌ پناهی‌ به‌ ارتفاع‌ 50/1 متر دارد. این‌ پل‌ چهارچشمه‌ (طاق‌) دارد که‌ پایه‌های‌ آن‌ در جهت‌ شرقی‌ و مخالف‌ جریان‌ آب‌ به‌ موج‌ شکن‌هایی‌ تبدیل‌ شده‌اند. پایه‌هاو پل‌ در جهت‌ غربی‌ تزئینات‌ آجری‌ با اشکال‌ هندسی‌ دارد. پل‌ آق‌ قلا در قرن‌ نهم‌ هجری‌ قمری‌ بنا شده‌ و درادوار بعدی‌ خصوصاً در دوره‌ صفویه‌ بازسازی‌ و مرمت‌ شده‌ است.