معبد مهري
( شهر : مراغه )

این‌ معبد در 6 کیلومتری‌ جنوب‌ شرقی‌ مراغه‌ در روستای‌ ورجوی‌ واقع‌ شده‌ است‌. این‌ معبددر عمق‌ زمین‌ کنده‌ شده‌ و به‌ جز ورودی‌ دالان‌ راه‌ دیگری‌ ندارد. این‌ اثر در حدود قرن‌ هشتم‌ دچار تغییراتی‌ شده‌ وسقف‌ اصلی‌ نیایشگاه‌ آن‌ دست‌ کاری‌ شده‌ است‌. این‌ معبد تاریخی‌ از نظر حجم‌ کار، دقت‌ و هنری‌ که‌ در حجاری‌آن‌ به‌ کار رفته‌ در شمار نمونه‌های‌ ارزنده‌ نیایشگاه‌های‌ کهن‌ سرزمین‌ ایران‌ است‌.