پل خشتي لنگرود
( شهر : لنگرود )

معروفترین جای دیدنی ومعروفترین بنای تاریخی لنگرود پل خشتی است واین پلی است از جنس خشت وآجرکه به نام محلـی به آن«خشته پورد» می گویند و روی رودخـانه ای که به رودخانه لنگرود معروف می باشد ، ساخته شده است.آب این رودخانه ازیکی ازآبراه های سفیدرود سرچشـمه می گیرد این رود کامـلا از مرکز منطقه شهری لنگرود می گذرد.
ساخت این پل مربوط به دوره ایلخانیان است واز آنجا که درمرکزشهر ودر جای منـاسبی قرار دارد هـنوز از اهـمیت رفت وآمـدی خاصی برخوردار می باشـد وهمـچنین به خـاطر جنس مواد به کاررفته وهمچنین شکل خاص پل همیشه در نظر گردشگران وحتی بومییان محلی مورد توجه واهمیت قرارداشته ودارد .
طول این پل بیشتراز 37 متر و عرض آن 5/4 متر و ارتفاع بلندترین نقطه پل از سطـح رودخانه 70/9 سانتی مترمی باشد.این پل دو قسمت شهر" فشکالی محله"را به"راه پشته"دوتا از محله های بزرگ شهر لنگرود را به هم متصل می سازد.
این پل را شخصی به نام (حاجی آقا پرد) ساخته است.بنابه روایتی این پل خشتی در محل پل قدیمی که از جنس چوب بود به دستور حاجی آقا بزرگ منجم باشی ، در زمان سلطنت فتحعلی شاه ، ساخته شده است.
در کتاب ( دارالمرزولایت ،گیلان،رابینو) درمورد پل خشتی لنگرود این چنین آمده است: "پل خشتی لنگرود، پلی است که از آجر و ساروج ساخته شده است این پل دارای دو دهانه فراخ برای عبور کشتی داردو37 متر طول و12 متر ارتفاع آن است و مربوط به دوران صفویه می باشد، هرچندبعضی ازبومیان منطقه به عهد تیموری وایلخانیان نسبت می دهند ولی سندومدرک معتبری در این باره در دست نیست."