برج‌ چهل‌ دختران‌
( شهر : سمنان )

این‌ برج‌ در خیابان‌ حکیم‌ الهی‌ سمنان‌ قرار دارد. مردم‌ سمنان‌ معتقدند برج‌ مذکور راچهل‌ دختر تارک‌ دنیا، با گل‌ و خشت‌ ساخته‌اند. تاریخ‌ بنای‌ برج‌ به‌ زمان‌ قبل‌ از اسلام‌ مربوط‌ است‌. این‌ برج‌هشت‌ ضلعی‌ بین‌ ۱۲-۱۰ متر ارتفاع‌ دارد. ضخامت‌ دیوار تقریباً ۵۰ تا ۶۰ سانتی‌متر است‌. برج‌ مذکور به‌ دلیل ‌توسعه‌ شهری‌ در داخل‌ حیاط‌ مدرسه‌ قرار گرفته‌ است‌.