كاخ باغچه جوق
( شهر : ماكو )

کاخ‌ باغچه‌ جوق‌ در فاصله‌ 8 کیلومتری‌ ماکو به‌ بازرگان‌ در میان‌ باغ‌ مشجر بزرگی‌ به‌وسعت‌ 11 هکتار قرار گرفته‌ است‌. این‌ کاخ‌ در اواخر دوره‌ قاجار، به‌ دستور اقبال‌ السلطنه‌ ماکویی‌ یکی‌ ازسرداران‌ مظفرالدین‌ شاه‌، ساخته‌ شده‌ است.
‌بنا به‌ چهار بخش‌ تقسیم‌ می‌شود: یکم‌ - درب‌ ورودی‌ حیاط‌ که‌هشتی‌ نسبتاً کوچکی‌ دارد و سقف‌ آن‌ نقاشی‌ شده‌ است.‌
دوم‌ - ساختمان‌ اصلی‌ کاخ‌ مشتمل‌ بر دو طبقه‌ با سقف‌شیروانی‌ است‌ و اتاق‌ها و سالن‌های‌ متعددی‌ با نقاشی‌ و گچبری‌ و آئینه‌ کاری‌ دارد.
سوم‌ - ساختمان‌ سنگی‌ یاآشپزخانه‌ کاخ‌ که‌ با سنگ‌های‌ صیقلی‌ و تراش‌ خورده‌ ساخته‌ شده‌ است.
چهارم‌ - قسمت‌های‌ متفرقه‌ مشتمل‌ برانباری‌، آبریزگاه‌ است‌.
نمای‌ خارجی‌ بنا دارای‌ مجسمه‌های‌ گچی‌ است‌ که‌ سردرها و نرده‌های‌ گچی‌ لبه‌ بام‌ رازینت‌ داده‌اند این‌ کاخ‌ به‌ علت‌ قرار گرفتن‌ بر سر جاده‌ ترانزیتی‌ ترکیه‌ و اروپا اهمیت‌ توریستی‌ زیادی‌ دارد.