مدرسه و مسجد شهيد مطهري(سپهسالار)
( شهر : دماوند )

این‌ بنا در خیابان‌ شهید مصطفی‌ خمینی‌ واقع‌ شده‌ و از آثار قرن‌سیزدهم‌ هجری‌ قمری‌ است‌. حاج‌ میرزاحسن‌خان‌ سپه‌ سالار، صدر اعظم‌ دوره‌ ناصرالدین‌ شاه‌ قاجار و برادرش‌مشیرالدوله‌ بانی‌ این‌ مسجد بودند. این‌ مدرسه‌ 62 متر طول‌ و 61 متر عرض‌ و 60 حجره‌ دارد. گنبد آن‌، 37 مترارتفاع‌ دارد. این‌ بنا شامل‌ جلوخان‌، سردر، دهلیز، ساختمان‌ دو طبقه‌، حجره‌ها، چهارایوان‌، گنبدی‌بزرگ‌،شبستان‌، هشت‌گلدسته‌، مناره‌ کاشی‌کاری‌ شده‌ و مخزن‌ یک‌ کتابخانه‌ معتبر است‌.