كاخ نياوران (صاحبقرانيه)
( شهر : تهران )

در ابتدا به امر فتحعلي شاه در محلي كه اكنون قصر نياوران واقع است عمارتي مختصر بنا كردند. محمدشاه نيز مقداري بر آن بنا اضافه كرد.ناصرالدين‌شاه آن بنا را محو كرد و در سال 1268 قمري فرمان داد قصر و عمارتي مجلل بسازند و چون پس از نخستين قِرَن (سي‌سال) پادشاهي ناصرالدين‌شاه تجديد عمارت كلي يافت آن را صاحبقرانيه ناميدند.