مقبره الشعرا
( شهر : تبريز )

مقبره‌ الشعرا در جانب‌ شرقی‌ بقعه‌ سید حمزه‌ واقع‌ شده‌ و محل‌ دفن‌ ده‌ها تن‌ از عرفا، دانشمندان‌ و ادیبان‌ نام‌ آور آذربایجان‌ است‌. شخصیت‌های‌ ادبی‌ و هنری‌ گذشته‌، از جمله‌ همام‌ تبریزی‌، خاقانی‌شیروانی‌، اسدی‌ طوسی‌، ابوالعلاءفلکی‌، ظهیرالدین‌ فاریابی‌، انوری‌ ابیوردی‌، قطران‌ تبریزی‌، شیخ‌ محمد خیابانی‌،ثقه‌ الاسلام‌ و استاد محمد حسین‌ شهریار شاعر توانای‌ معاصر در میان‌ آن‌ غنوده‌اند. بنای‌ یاد بود مقبره‌ الشعرا وموزه‌ آن‌ بسیار جالب‌ توجه‌ است‌.