امامزاده معصوم ورجوي
( شهر : مراغه )

این‌ امامزاده‌ در روستای‌ ورجوی‌ مراغه‌ در کنار یک‌ گورستان‌ قدیمی‌ واقع‌ شده‌است‌. برخی‌ از قبور این‌ گورستان‌ سنگ‌های‌ منقش‌ به‌ تیر و کمان‌، نیزه‌ و شمشیر و سپر دارد.این امامزاده به آخوند ملا معصوم‌مراغه‌ای‌ تعلق‌ دارد.