كتيبه كول فره
( شهر : ايذه )

کتیبه کول فره در انتهای دشت ایذه قرار دارد . در این نقوش بدیع و حیرت انگیزی از صورت های شاه ،فرمانروا،زن ،مرد،اسرا و جانورانی چون گاو ، گاومیش و گوسفند حجاری شده اند . نقوش این کتیبه در حال نیایش و احترام و حمل هدایا و تقدیس رب النوع یا امیر دیده می شوند . این اثر به دوران حکومت عیلام (قبل از میلاد)مربوط است و از آثار بسیار مهم باستانی استان خوزسان به شمار می رود.