غار تنگ چوگان
( شهر : كازرون )

در تنگ‌ چوگان‌، غاری‌ بزرگ‌ وجود دارد که‌ مجسمه‌ عظیم‌ شاپور اول‌ در درون‌ آن‌حجاری‌ شده‌ است‌. طول‌ دهانه‌ غار در گذشته‌ نزدیک‌ به‌ شانزده‌ متر و بلندی‌ آن‌ کمتر از هشت‌ متر بود. ارتفاع‌ این‌مجسمه‌ در حدود هفت‌ متر و پهنای‌ شانه‌های‌ آن‌ نزدیک‌ به‌ دو متر و پهنای‌ دستها نیز نزدیک‌ به‌ سه‌ متر است‌. به‌احتمال‌ قوی‌، علاوه‌ بر مجسمه‌ سترگ‌ شاپور اول‌، آرامگاه‌ ابدی‌ آن‌ شهریار هم‌ در این‌ غار است‌.