مسجد مهرآباد
( شهر : بناب )

مسجد مهرآباد در كنار ميداني به همين نام در شهر بناب واقع شده و شامل صحني باصفا و شبستان و مناره كاشيكاري شده مي باشد.برطبق كتيبه اي كه در ديوار شمالي مسجد نصب شده باني بناي مسجد، بي بي جان خانم دختر منصور بيگ بوده كه در سال 951 در زمان سلطنت شاه طهماسب،آن را ساخته است.شبستان اصلي در ضلع جنوبي صحن قرار گرفته كه بوسيله چند پله مي توان بدان راه يافت.اين شبستان بصورت مستطيل شكل مي باشدكه در جانب شمالي آن بالكني جهت استفاده بانوان احداث شده است.سقف تيرپوش شبستان روي 30 ستون بلند چوبي قرار گرفته است.اين ستونها بر روي پايه هاي ساده سنگي استوار شده و سرستونهاي آن نيز شبيه سرستونهاي مسجد ملارستم مراغه و مسجد گزاوشت بناب مي باشد.سرستونها داراي مقرنس چوبي و سقف داراي نقاشيهائي مشتمل بر نگاره هاي گياهي تزئيني و طرحهاي ترنج مانند با رنگهاي قرمز، زرد، سبز،آبي و نارنجي است.در وسط ديوار جنوبي شبستان محرابي نسبتاً ساده و در دو سوي آن دو پنجره كه احتمالاً در دوره بعدي و حين مرمت بزرگ و وسيع شده اند قرار دارد و در ديوارهاي شرقي و غربي در قسمت بالكن زنانه هر طرف پنج پنجره و در زير آنها پنج در قرار دارد.  مسجد جامع مهرآباد بناب داراي اهميت خاص و استثنائي در بين مساجد منطقه مي باشد واين به علت وجود كتيبه تاريخ داري است كه در ديوار شمالي آن است.ديوار شمالي داراي كتيبه مرمريني است كه عبارت ذيل به خط ثلث بر روي آن نقر شده است:«بني هذا المسجد المبارك في ايام الدوله السلطان العادل و المرشد الكامل السلطان ابي المظفر شاه طهماسب الصفوي الحسيني بهادر خان باشاره العاليته بي بي جان خانم بنت منصور بيگ في شهور سنه احد و خمسين و تسعمائه» در كنار مسجد مناري به چشم مي خورد كه با كاشيهاي فيروزه اي تزئين شده است.  اين بنا به شماره 789 در فهرست آثار ملّي كشور به ثبت رسيده است.