[hlOstan]

ورنامخواست(اصفهان)

وَرنامخواست شهري است در بخش مرکزي شهرستان لنجان استان اصفهان ايران .ورنامخواست در 50 ک‍ي‍ل‍وم‍ت‍ري‌ ج‍ن‍وب‌ باختري شهر اص‍ف‍‍ه‍‍ان‌ ق‍رار دارد.
نام ورنامخواست ديگرگون‌شده نام قديمي وَردانخواست است. وردان و پسرش مهر شَهرب‌ها (واليان) اردشير بابکان ساساني در منطقه النگان (لنجان) و مناطق پيرامون بودند و نام وردانخواست به معناي «پديدآمده در پي خواست وردان» است.
بيشتر نيروي کار اين شهر در کارخانجات فولاد مبارکه، ذوب آهن اصفهان، صنايع دفاع و ديگر کارخانه‌هاي مجاور مشغول به‌کارند. با وجود اين صنايع، شهر ورنامخواست با امر مهاجرپذيري روبه‌رو نبوده و بيشتر ساکنان آن بومي اين شهرند.
از نقاط ديدني آن پ‍‍ارک‌ ش‍‍ه‍ر ورن‍‍ام‍خ‍واس‍ت‌ است که در کنار ب‍‍ارگ‍‍اه‌ ‌ام‍‍ام‍زاده‌ س‍ي‍د اب‍راه‍ي‍م‌ از ن‍وادگ‍‍ان‌ ام‍‍ام‌ م‍وس‍‍ي‌ ک‍‍اظم‌ قرار دارد.
بزرگان:
سردار سرلشگر محمدعلي شاهمرادي، فرمانده لشگر قمر بني هاشم.
حاج آقا محمود خاشعي، از استادان دکتر بهشتي.
 

نظرات
در صورتیکه اطلاعات و یا تصویری برای این شهر دارید لطفا از طریق این فرم برای ما ارسال نمایید.
پست الکترونیک :
متن یا عنوان :  
عکس :     
     
متن تصویر را وارد نمایید :