[hlOstan]

سميرم(اصفهان)

  • جمعیت :
    26795
  • کد تلفن :
    322
  • سایت شهرداری :
    www.semirom.com

سميرُم شهري است در بخش مرکزي شهرستان سميرم استان اصفهان ايران.
 

شهرستان سميرم با مساحت 5224كيلومترمربع در جنوب غربي استان اصفهان با مختصات جغرافيايي 51 درجه و17 دقيقه تا 3 دقيقه طول شرقي و30 درجه و42 دقيقه تا 31 درجه و51 دقيقه عرض شمالي وبا ارتفاع متوسط 2400متر ازدريا ،،بين چهار استان اصفهان ،چهار محال بختياري ،كهگيلويه وبوير احمد وفارس واقع شده است .از شمال به شهرضا ،از شرق به آباده واقليد فارس ،از جنوب غربي وغرب با مرز طبيعي رشته كوه هاي دنا با استان كهگيلويه وبوير احمد ،از غرب به بروجن ولردگان (چهار محال وبختياري)محدود مي شود .فاصله مركز شهرستان تا اصفهان 150 و تا تهران 435كيلومتر مي باشد.  اين شهرستان 9/4در صد مساحت و65/1در صد جمعيت استان اصفهان را شامل مي شود .از نظر موقعيت قرار گيري در حاشيه جنوب شرقي رشته كوه هاي زاگرس قرار گرفته به طوري كه رشته كوههاي دنا به صورت حصاري در غرب وجنوب غربي آن كشيده شده است.  آب وهوا  توده هاي هوا   شهرستان سميرم از توده هاي هواي زمستاني پر فشار آزور در اقيانوس اطلس شمالي كه تروپيكال بوده متاثر مي گردد.   بارندگي    بيشتر بارندگي منطقه طي 7ماه از سال از آبان ماه تا ارديبهشت سال بعد به سورت برف باران است ،تغيرات بارندگي در سطح منطقه به ارتفاع وفاصله از كانونهاي پر بارش كوهستاني وابسته است ،چنانجه در ارتفاعات شمالي ميزان بارندگي سالانه بين 350تا450 ميليمتر ،در شرق بين 310 تا410ودر مغرب بين 310تا430ميليمتر متغير است. حداكثر بارندگي سالانه در ارتفاعات شمالي به ميزان 450 ميليمتر وحداقل در نقاط پست شرقي به ميزان 290ميليمتر مي باشد.  باتوجه با اينكه نواحي جنوب وجنوب غربي منطقه (بخش پادنا)مرتفع ترند ميزان بارندگي آن در بعضي نقاط مسكوني به 600 ميليمتر هم مي رسد وهرچه از ارتفاعات اطراف شهرستان به طرف قسمت ميانب حركت كنيم به علت كاهش ارتفاع از ميزان بارندگي كاسته مي شود.  ميانگين متوسط بارندگي شهرستان در دراز مدت 1/398ميليمتر مي باشدو بالاترين ميزان بارندگي ساليانه كه تاكنون گزارش شده مربوط به سال زراعي 81-80بوده كه رقم جالب توجه 4/827ميليمتر رانشان مي دهد.  از لحاظ توزيع فصل بارندگي پر بارش ترين فصل زمستان مي باشد كه 2/57كل بارندگي را شامل مي شود وبعد از آن فصول پاييز ، بهار تابستان به ترتيب 2/27،2/13و2در صد بارندگي منطقه را در بر مي گيرد .   دما ورطوبت   به علت كوهستاني بودن منطقه ووجود ارتفاعات متعدد وهمچنين اختلاف ارتفاع در نقاط مختلف شهرستان دما ورطوبت در سطح منطقه نوسانات زيادي رانشان مي دهد .   وضعيت تابش و ابرناكي   ساليانه حدود 165كيلو كالري بر سانتيمتر مربع نتيجه تابش آفتاب در شهرستان سميرم است كه حداكثر در ماه هاي تير ،خرداد ،وحداقل در آذر ودي ماه مي تابد ،ضمن اينكه متوسط ساليانه پوشش ابر در منطقه 67/1اكتادو مي باشد.   يخبندان   تعداد روز هاي يخبندان بين 125تا130روز در سال متغير بوده كه از مهرماه شروع شده وتا اواخر ارديبهشت ادامه مي يابد .اولين سرما در اثر يخبندان در اواخر مهر وآخرين سرما تواما در اثر يخبندان انتقالي وتشعشعي در اواخرفرودين ماه اتفاق مي افتد.  باد  بادهاي عمومي در منطقه سميرم از جهت وزش در فصل بهارپر طلاطم ودر فصل پاييز آرام ترند ,حداكثر در سرعت باددر منطقه به 30 كيلو متر در ساعت مي رسد .ضمن اينكه بادهاي محلي كه تاثير شگرفتي بر روي محصولات كشاورزي وزراعي وتا حدودي آب وهواي منطقه مي گذارد شامل نسيم كوه ودره ,باد چوم , باد چپ وباد چوقون مي شود.  دركل با توجه به پارامترهاي اقليمي ارائه شده وهمچنين با عنايت به ارتفاع نسبتا بالاي منطقه ,برطبق طبقه بندي اقليمي كوپن ,آب وهواي شهرستان سميرم معتدل سرد با تابستان خشك و از ديدگاه دكتر مهدي كريمي نيمه مرطوب معتدل با زمستان سرد ذكر شده است .   خاك ومنابع ارضي   تحقيقات وبررسيهاي منابع خاك واراضي سميرم مبين اين امر است كه در محدوده شمال شرقي وشمال غرب وغرب خاكها كم عمق بدون تكامل پروفيلي وجوان وسنگريزه دار كه برروي مواد آهكي قرار گرفته است .منابع ارضي اين محدوده را تپه هاي نسبتا فرسايش يافته با قلل مدور وتشكيلات سنگهاي آهكي ومارني تشكيل مي دهند .  عمق زياد وبافت سنگين تا خيلي سنگين خاكها در دشت دامنه اي ورسوبات باشيب ملايم با سنگريزه هاي سطحي از مشخصات خاك ومنابع ارضي اين قسمت است .ضمن خاك اطراف حنا روي دو گونه اراضي دشت دامنه اي وواريزهاي سنكدار تشكيل شده واز جهت عمق وبافت متفاوت است.  پوشش گياهي ومرتع   از مجموع 440800هكتار كل عرصه هاي ملي شهرستان سميرم كه معادل 5/5در صد از عرصه هاي ملي استان است,393000هكتار معادل 89درصد آن را مراتع ييلاقي شامل مي شوند كه با كيفيتهاي مختلف در سطح منطقه پراكنده شده اند ,ضمن اينكه 47800هكتار باقيمانده عرصه هاي ملي شهرستان شامل جنگلهاي طبيعي ودشت مي شود.  مهم ترين تيپ ها وگونه هاي گياهي مراتع منطقه شامل انواع گون وقياق سريش ,كنگر ,خوشك ,جووحشي ,جاشير ,فستوكا وقياق ,جاز واستپا مي باشدضمن اينكه 25000كيلو گرم در سال در منطقه موجود مي باشد .  پوشش جنگلي منطقه نيز مشتمل برگونه هاي ارجن,بادام كوهي ,سيب وگلابي ,زالزالك داغداران وگز بوده كه به علت مصارف سوختي ,ساختمتني وچرايي بيش از حد عشاير روستائيان از بين رفته است وتنها گونه هاي چوبي باقيمانده منطقه شامل شير خشت ,پسته وبادام وحشي , افرا ,زرشك وبيد مي شود.  منابع آب   آبهاي سطحي  منابع سطحي شهرستان سميرم از دو حوضه ابريز رود خانه خرسان در مركز ونيمه جنوبي وحوضه آبريز رودخانه ونك -سولكان در نيمه شمالي شهرستان تشكيل شده است .اين دو حوضه بخشي ازسر شاخه هاي رود خانه كارون در شرق سلسله جبال زاگرس را تشكيل مي دهند.   موقعيت حوضه آبريز رود خانه خرسان  اين حوضه توسط ارتفاعات واقع درمنطقه به چندين ريز حوضه تقسيم مي شود كه سه حوضه از آن با (مساحت 3865كيلومتر مربع در محدوده شهرستان سميرم مي باشد وعبارتند از حوضه آبريز حنا,سميرم سيستان)ومابر كه پس از اتصال به هم در نزديكي روستاي رود آباد وخارج شدن از آخرين محدوده شمال غربي شهرستان سميرم يعني روستاي آب ملخ تحت عنوان رود خانه خرسان تغيير نام داده و÷س از گذشتن از روستا وتنگ خرسان با رود خانه بشار كهگيلويه وبوير احمد يكي شده وبدين شكل يكي از سرشاخه هاي كارون را تشكيل مي دهند.   موقعيت حوضه آبريز رود خانه ونك -سولكان  اين حوضه آبريز با مسافت 1315كيلو متر مربع با جهت شمالي -جنوبي شامل منابع آب هاي سطحي مناطق شمال شهرستان سميرم واقع در دهستانهاي وردشت وونك مي باشد ,اين حوضه آبريز شامل سر چشمه هاي قره آقاج , گرم آباد , مورك كاسگان بوده كه در مجموع رودخانه سولكان يا حسين آباد خوانده مي شود .اين رود خانه بادريافت آب رود خانه آق بلغ ,شمس آباد ونك ورود خانه جاغ جاغ تحت نام حوضه ابريز سولكان در تنگ گله گاو از محدوده سميرم خارج وبا حوضه هاي آبي بخش گندمان بروجن به سمت رود خانه بزرگ خرسان حركت مي كند .دبي متوسط مجموع رود خانه هاي اين حوضه بر روي هم 91/6متر مكعب بر ثانيه وحجم تخليه سالانه آن حدود 363 ميليون متر مكعب مي باشد.  آبهاي زير زميني   به علت منابع عظيم آبي وگسترش لايه هاي آهك هاي كار ستيك در محدوده شهرستان سميرم منابع آب هاي زير زميني منطقه داراي آبدهي قابل توجهي مي باشد. آب هاي زير زميني مورد استفاده در شهرستان سميرم از چشمه ها,قنات ها وچاه هاي سطحي ,نيمه عميق وعميق تامين مي گردد ومجموعا حدود 8/158ميليون متر مكعب از تخليه سالانه آن ها در بخش كشاورزي به مصرف مي رسد.  تقسيمات سياسي وكشوري  شهرستان سميرم كه قدمت آن به بيش از 2700سال مي رسد از دير باز جز مناطق ومحدوده فارس بوده واز زمان قانوني شدن تقسيمات كشوري در سال 1316 جزء شهرستان آباده محسوب مي گردد ,به دنبال جنگ خونيني كه با حمله توام حمله عشاير ترك قشقايي ولر هاي بوير احمد در تير ماه 1322در منطقه صورت گرفت ,در سال 1342 سميرم از استان فارس وشهرستان آباده جدا شد وبه صورت بخش به فرمانداري شهرضا واستان اصفهان ملحق مي گردد و سرانجام در مهرماه 1342به مسافرت اسداله علم نخست وزير وقت به شهرستان تبديل شد واكنون از جهت رتبه بندي شهرهاي ايران در رديف شانزدهم شهر هاي استان ويكصدو هشتاد وپنجم كشوري قرار دارد . براساس آخرين تقسيمات كشوري در سال 1380اين شهرستان به دو بخش مركزي و پادنا و شش دهستان به شرح زير مي گردد:  بخش مركزي ؛  اين بخش قسمتهاي مركزي وشمالي شهرستان را شامل مي شود و8/61 درصد مساحت شهرستان را به خود اختصاص داده است ودهستان هاي تابع اين بخش عبارتند از :دهستان ونك به مركزيت شهر ونك ,دهستان وردشت به مركزيت روستاي فتح آباد ودهستان حنا به مركزيت شهر حنا .  بخش پادنا ؛  اين بخش كه 2/38درصد مساحت شهرستان را شامل مي شود قسمتهاي جنوب شرقي را در برمي گيرد .دهستانهاي شامل اين بخش عبارتند از دهستانهي پادنا ي عليا به مركزيت روستاي بيده ,پادناي وسطي به مركزيت شهر كمه كه مركزبخش نيزمي باشد وپادناي سفلي به مركزيت روستاي چهارراه.اين شهرستان كه6/7درصد مناطق محروم استان را شامل مي شود داراي چهار نقطه شهري سميرم ,حنا ,ونك وكمه ,108روستا داراي سكنه ,279مزرعه مستقل ,13 منطقه تابع 16 مكان مستقل و16 نقطه فرعي مي باشد .شهر زيبا وسنتي سميرم واقع در مركز شهرستان است كه با ارتفاع 2,460متر از سطح دريا تحت عنوان بام ايران به صورت دشت نيمه همواري باارتفاع زيادوشيب فراوان توسط كوههاي سربه فلك كشيده محصور شده درسال1329 با احداث شهرداري به نقطه شهري تبديل گرديده است.  وجه تسميه   ويژگيهاي جغرافيايي وشرايط آب وهواي شهرستان سميرم وهمچنين حساسيتهاي قومي وقبيله اي كه در ادوار مختلف به تاريخ اين خطه اضافه گرديده است ,سبب طرح نام سميرم در متون وكتب جغرافيايي وتاريخ شده است .در خصوص وجه تسميه شده اين خطه تعابير وتفاسير مختلفي به كار برده شده چنانچه در كتاب آثار الوزراء آمده است :گويند سميرم از ولايات اصفهان است وآب تلخ را از آنجا آورده اند وحال خراب گشته .مردم آن به واسطه استيلاي كرد وشول جلا نمودند واما در عجائب المخلوقات چنين آورده شده كه باني آن سام ابن ارم نوح بوده وآن را سام آرام واز كثرت استعمال سميرم گويند .نقل قول ديگري كه حكايت از قدمت تاريخي منطقه دارد وبيشتر از آن بوي افسانه به مشام مي رسد از اين قرار است كه سام پادشاه كياني در حال عبور از اين منطقه بوده كه درد وعرضه اي بر او مستولي شدهودر اين خطه آرام مي شود وسبب نام گذاري سميرم مي گردد كه همان تغيير واژه سام آرام مي باشد .عده اي نيز براين عقيده هستند كه وجه تسمه منطقه از كلمه زميران است كه اشاره دارد به زمهرير وسرماي بسيار سخت كه زمستانهاي سميرم بدان متصف مي باشد ومي توان آن را مهمترين ومستند ترين عامل نام گذاري اين خطه به حساب آورد.  جمعيت   برطبق آمار موجود در سال 1375جمعيت شهرستان بالغ بر64,918نفر بوده كه ازاين تعداد32054 نفر مرد و ,32846نفر زن بوده است .جمعيت شهرستان داري تركيب سني بسيار جوان است به طوري كه 9/48در صداز كل جمعيت در بين گروه سني زير 14 سال قرار گرفته كه توجه به آينده آن بخصوص در مورد وضعيت اشتغال نياز به يك برنامه ريزي دقيق وهمه جانبه را مي طلبد .ميزان با سوادي در نقاط شهري 5/87 درصد ودر نقاط روستايي 8/71در صد مي باشد كه در مجموع 2/87در از مردان و3/73درصد از زنان را شامل مي شود .با توجه به اينكه وسعت آن 5,224كيلو متر مربع وزمين هاي قابل كشت منطقه حدود 50789 هكتار برآورد گرديده است تراكم نسبي در شهرستان 5/12نفر در كيلو متر مربع مي باشد كه به علت كوهستاني بودن منطقه وشرايط آب وهوايي سرد نسبت به استان اصفهان كه 37 نفر مي باشد ,بسيار كمتر است. ضمن اينكه تراكم بيولوژيك در منطقه 2/1هكتار مي باشد كه با توجه به بافت كشاورزي منطقه واشتغال اكثريت جمعيت منطقه به فعاليت هاي كشاورزي با عنايت به قابلت هاي زراعي وباغي ومنابع آب منطقه نياز به توسعه وبرنامه ريزي اصولي دارد.  بخش هاي عمده اقتصادي شهرستان   كشاورزي  براساس آمار سال 1382,شهرستان سميرم داراي حدود50 هزار هكتار زمين زراعي آبي وديم مي باشد كه از اين ميزان ,سطح زراعت آبي حدود 16 هزار هكتار ,زراعت ديم 4/9هزار هكتار ,آيش آبي 13 وآيش ديم 12 هزار هكتار مي باشد.  زراعت : شهرستان سميرم داراي 4,200 هكتار گندم ديم قابل برداشت با متوسط عمكرد 1/1تن در هكتار مي باشد .در سال زراعي 82-81 توليد گندم 19هزار تن بوده كه از اين مقدار 9850 تن توسط سازمان تعاون روستايي شهرستان خريداري شده است .همچنين سطح كشت چغندر قند در سالهاي مختلف وبا توجه به شرايط جوي وعملكرد كارخانجات قند بين 2500تا 3500هكتار متغير مي باشد .در سال زراعي 82-81 ميزان توليد چغندر قند منطقه 105 هزار تن با متوسط عيار 5/17بوده كه از لحاظ امتياز وعيار در سطح استان رتبه اول را داشته است ,ساير محصولات زراعي منطقه شامل سيب زميني ,جو,عدس ,نخود وسياهدانه مي باشد .   باغباني :سطح كل باغات منطقه حدود 5/16هزار هكتار است كه اغلب آن محصول سيب (95در صد)ودر رديف هاي بعدي گردو,بادام ,آلبالو , هلو وزردآلومي باشد .طبق برآورد انجام شده در حدود 64/73در صد كل در آمد ناخالص محصولات آبي و09/68در صد كل محصولات كشاورزي شهرستان به سيب درختي اختصاص دارد .وجود درختان وحشي سيب در كوه آلمالو در شمال روستاي ورق از توابع دهستان وردشت نشان از قدمت واستعداد بالقوه اين منطقه در پرورش سيب دارد. اولين باغ سيب در سال 1338 در شهرستان سميرم احداث گرديد واز سال 1350به بعد كاشت واحداث آن سير صعودي پيدا كرد به طوري كه در حال حاضر حدود 12 هزار هكتار باغ بارور با عملكرد متوسط 20تن در هكتار و4هزار هكتار نهال سيب در سطح شهرستان در سه منطقه وردشت ,شهر سميرم وبخش پادنا در كوهپايه هاي زاگرس با بيش از 5/6ميليون اصله درخت در خور توجه است.اقتصادي بودن اين محصول باعث گسترش باغات سيب گرديده وتوليد ساليانه آن را به حدود 300هزار تن رسانيده است وپيش بيني مي شود تا سال 1385به 350 هزار تن برسد وعده باغداران آن به 6هزار نفر برسد .واريته هاي سيب منطقه از ارقام پايه بذري شامل رد وگلدن ,دليشز, گلاب اصفهان ,گلاب كهنز ,سلطاني ,شفيع آبادي, گرن اسميت , چهار,اسرائيلي وآستارا مي شود واز ارقام پايه كوتاه مالينگ نيز مي توان به ارقام فوجي ,گالاوآيلارداشاره كرد.   خدمات  عليرغم رشد سهم بخش خدمات به 3/16در صد در سال 1375,به علت عدم وجود زير ساخت هاي اساسي وپايين بودن كيفيت كاري و همچنين به علت مشكلات ارتباطي كه بيشتر ناشي از عوامل طبيعي است ,خدمات رساني بويژه از لحاظ خدمات عالي وترويج در سطح منطقه چندان مناسب نيست .ولي با اين حال نسبت به بعضي از مناطق همجوار از وضعيت بهتري برخورداراست .هم اكنون 99در صد از مناطق روستايي شهرستان داراي آب وبرق وبيش از 90درصد داراي خدمات ارتباطي به صورت دفاتر مخابراتي ومراكز خودكار هستند. همچنين در مركز دهستانها ادارات وسازمانهاي مختلف شهرستان به صورت نمايندگي مشغول خدمات رساني است از لحاظ راههاي ارتباطي تقريبا 90 در صد راه هاي روستايي تقريبا رضايت بخش است ,اما در كل وضعيت خدمات اساسي وزير بنايي در سطح منطقه چندان مناسب نيست.  صنعت  با وجود معادن ومنابع فراوان ونيز با وجود توليد ساليانه بيش از 300 هزار تن سيب درختي وبي از180هزار تن ساير محصولات كشاورزي در سطح منطقه ,بخش چندان رشدي ننموده وتنها 1/0در صد كل صنايع استان را شامل مي شود .صنايع موجود در منطقه بيشتر شامل صنايع دستي همچون قالي , گليم وجاجيم بافي ونمد مالي مي شود واز لحاظ وجود صنايع وكارخانجات موجود در منطقه مي توان به كارخانه خاك نسوز پشته , گچ ونك, شركت صنايع جانبي سيب اروم سانكوك ودو سرد خانه 5هزار تني وحدود 30 تا 40 كارگاه متوسط وكوچك صنايع توليدي همچون صندوق سازي وبلوك زني اشاره كرد كه با توجه به ظرفيت ها واستعداد هاي بالقوه وبالفعل منطقه بسيار نا چيز است.   معادن   معادن موجود در سطح شهرستان سميرم در 3 گروه طبقه بندي مي شود كه عبارتند از :معادن سنگهاي تزئيني :معدن سنگ مرمريت قبر كيخا با ذخيره 75,000 تن واستخراج ساليانه 8,750تن سنگ مرمريت كهنور چه با ظرفيت 1,250,000تن واستخراج ساليانه 7,000تن ومعدن سنگ مرمريت مهرگرد با ظرفيت 450,000متر مكعب استخراج ساليانه 15,000متر مكعب .معادن خاك نسوز : معدن خاك نسوز شمالي با ظرفيت 2,437,000تن واستخراج ساليانه 15,000تن معدن خاك نسوز جنوبي با ظرفيت 165,000تن واستخراج ساليانه 1000تن ,ومعدن سنگ گچ ونك سميرم كه اين معدن از نظر زمين شناسي متعلق به سازندگچساران بوده وبا آهك ومارن همراه مي باشد .ميزان ذخيره اين معدن 5/1ميليون تن وميزان توليد آن روزانه 300تن مي باشد .معادن مس و سرب خانقا , معدن مس چاه پلنگ ,و معدن مس و سرب آب باغ كهرويه (كيلو متر 23 جاده سميرم شهرضا )با نوع ماده گالن كه تاكنون 6هزار تن از آن استخراج شده است.  مناطق ديدني سميرم   **آبشار زيباي آب ملخ (تخت سليمان )شايد يكي از بي نظير ترين منا طق ديدني ايران اين آبشار زيبا باشد.  **دنا ار بلندترين قله هاي ايران در 70 كيلومتري سميرم   سميرم شهرستاني در 160 كيلومتري اصفهان داراي آب وهواي معتدل تابستاني ومناطق طبيعي سرشار وغني مي باشد حدود صدها گونه گياهان اين منطقه در دنيا منحصر به فرد مي باشد.  نمونه اي از مناطق تفريحي سميرم :  الف - آبشار معروف سميرم در 5كيلو متري شهر سميرم ,آب وهواي خنك.  ب-آبشار تنگ خشك در 45 كيلومتر سميرم محيط زيباي طبيعي   ج-سد حنا 30كيلو متري سميرم ديدني وجالب  د-آبشار خفر در حدود 70كيلو متري سميرم منطقه هاي جذاب وبكر , طبيعي در پناه كوه هاي سر به فلك كشيده دنا ,هنوز مقداري برف در كنار اين آبشارطراوت خاصي به آن مي بخشد.  ه-چشمه نول در حدود 140كيلو متري سميرم در پناه كو هاي دناچشمه اي بسيار زيبا كه از زير دل برفها بيرون مي زند.  و-چشمه بابا زرنگ در 45 كيلومتري سميرم منطقه اي زيبا وديدني نزديك شهر كمه.  به هر سمت اين شهرستان كه مي روي رودي جاري ,چشمه اي جوشان,كوهي سر به فلك كشيده   چرا سميرم   در مورد وجه تسميه سميرم سخنان زيادي گفته اند كه مي توانيم به جرات بگوييم هيچكدام از آنها قطعيت ندارد بجز يك مورد كه در اينجا به چند مورد آن اشاره مي كنيم .  1-بنا به قولي سميراميس مله بابل به اين منطقه آمده است واين سهر را بنا نهاده است وبه همين دليل به سميرم موسوم شده است كه مخفف نام سميراميس مي باشد.2-بنا به نقلي از فردوسي در شاهنامه گويا مادر بهرام گور از سميرم بوده است واواين شهر را بنا نهاده وبه ان افتخار مي كند ومي گويد .  زمادر سميرم نبيره شهم زمردي همي با هنر همرهم   3-عده اي معتقدند كه سام نريمان(جد رستم )در حال عبور از كشور كسالت شديد داشته است (دچار دندان درد شديد )بوده است وقتي كه به اين ناحيه مي رسد آرام مي گيرد وگفته اند سميرم يعني جاي كه سال آرام گرفته است كه اين سه مورد همان طور كه گفتم در حد نقل قول مي باشد وسنديت ندارد .  مي گويند به علت اينكه اين ناحيه داراي آب وهواي كوهستاني وبسيار سردي بوده است در اين مورد به سخنان احمد كسروي در كتاب«نام شهر هاي ايران »اشاره مي كنم كه گفته است سميرم از دو جزء سمي يا شمي به معني سرد ورام به معني محل .در نتيجه به سميرم يا سميران به معني جا ومكان سرد است كه اين مورد به حقيقت نزديكتر است .  5-ونقل ديگر اين است كه معروف ترين وجه تسميه آن به علت آب وهواي سرد اين منطقه سميران گفته اند (زميران )كه بعدها به سميرم تبديل شده وبه معناي سر سير است وشايد تلفظ صحيح كلمه به قول ياقوت حموي سميرم بوده است .  اماكن مقدس سميرم   امام زاده سلطان ابراهيم (ع)  از فرزندان امام موسي كاظم (ع) حدود 800 سال پيش تبليغات احكام ديني به ناحيه آمده است كه همزمان با خلافيت عباسيان بوده مي گويند مخالفان اين امام زاده اورا در دامنه كوه شيدان به شهادت رسانده اند - ....  از قراري كه امير تيمور گوركاني در كتاب بحر النساب خود ذكر است وملاحظه شده است كه:امام زاده علمدار -امام زاده شمس الدين - امام زاده عبدالله امام زاده حسن -امام زاده قاسم (ع)پسران امام زلده اقطر ملقب به امام زاده سليمان بن اسماعيل

نظرات
در صورتیکه اطلاعات و یا تصویری برای این شهر دارید لطفا از طریق این فرم برای ما ارسال نمایید.
پست الکترونیک :
متن یا عنوان :  
عکس :     
     
متن تصویر را وارد نمایید :